Prefeitura Municipal de Panambi - RS                     

 

 

 

 

                                           Demonstrativo Simplificado do Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria

 

 

 

                                           Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                

 

 

 

                                           Janeiro a Junho 2005/Bimestre Maio-Junho                                                

 

 

 

LRF, Art.48 - Anexo XVII                                                                                                          R$

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

         BALANCO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS                            No bimestre                          Ate o bimestre

 

 

  Previsao Inicial da Receita                                                           -                                         34.200.000,00

 

 

  Previsao Atualizada da Receita                                                        -                                     34.200.000,00

 

 

  Receitas Realizadas                                                           6.035.787,54                               17.135.981,21

 

 

  Saldos de Exercicios Anteriores                                                       -                                        381.082,42

 

 

  Deficit Orcamentario                                                                                                          -  

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

         BALANCO ORCAMENTARIO - DESPESAS                         No bimestre                          Ate o bimestre

 

 

  Dotacao Inicial                                                                       -                                             31.900.000,00

 

 

  Dotacao Atualizada                                                                    -                                         32.369.244,85

 

 

  Despesas Empenhadas                                                                 4.909.309,24                    14.322.367,83

 

 

  Despesas Liquidadas                                                                     4.963.457,12                    13.289.193,35

 

 

  Superavit Orcamentario                                                                   3.846.787,86

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

         DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO                      No bimestre                          Ate o bimestre

 

 

 

  Despesas Empenhadas                                                           4.909.309,24                           14.322.367,83

 

 

  Despesas Liquidadas                                                           4.963.457,12                               13.289.193,35

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

         RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL                                                                       Ate o bimestre

 

 

 

  Receita Corrente Liquida                                                                                                        32.978.932,03

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

         RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA       No bimestre               Ate o bimestre

 

 

 

 Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos

 

 

 

 

 

 

 

   Receitas Previdenciarias (III)                                                           798.325,26                         2.381.164,32

 

 

   Despesas Previdenciarias (IV)                                                        129.416,50                             328.941,85

 

 

   Resultado Previdenciario (III-IV)                                                       668.908,76                          2.052.222,47

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                     Meta Fixada no Anexo de   Resultado Apurado        % em Relacao

 

 

         RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO            Metas Fiscais da LDO      ate o bimestre              a Meta

 

 

                                                                                      (a)                             (b)                                   (b/a)

 

 

  Resultado Nominal                                                                                  -2.721.487,27                   

 

 

 

  Resultado Primario                                                             0,00               3.162.031,45                   

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                Cancelamento           Pagamento                   

 

 

 

         MOVIMENTACAO DOS RESTOS A PAGAR                 Inscricao      ate o bimestre      ate o bimestre               Saldo

 

  POR PODER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                2.862.139,55              410,16                  2.145.277,53          716.451,86

 

    Poder Executivo                                               2.843.281,35              390,26                 2.126.439,23           716.451,86

 

    Poder Legislativo                                                   18.858,20               19,90                      18.838,30                    0,00

 

   RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS                     0,00                0,00                               0,00                    0,00

 

    Poder Executivo                                                           0,00                0,00                               0,00                     0,00

 

    Poder Legislativo                                                           0,00                0,00                              0,00                     0,00

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

   TOTAL                                                               2.862.139,55              410,16                 2.145.277,53          716.451,86

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                             ---- Limites Constitucionais Anuais ---

 

 

 

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

 

 

 

 

 

                                                                                                             Valor apurado  % Minimo a Aplicar      % Aplicado ate

 

                                                                                                             ate o bimestre        no Exercicio         3o Bimestre

 

  Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e                                                                     

 

 

  Desenvolvimento do Ensino - MDE                                                               2.678.294,60          25%              22,87 

 

 

  Minimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental        2.038.390,95          60%               69,62 

 

 

  Minimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneracao dos Professores do                                                                  

 

 

  Ensino Fundamental                                                                                   1.652.184,79         60%                84,16 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                        Valor apurado                                       

         RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL               ate o bimestre                        Saldo a Realizar

  Receita de Operacao de Credito                                                                                                0,00                                       0,00

  Despesa de Capital Liquida                                                                                             547.835,38                           2.394.573,54

                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                      Exercicio em                                                           

 

         PROJECAO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA         Referencia       10o Exercicio       20o Exercicio       35o Exercicio

 Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos

 

 

 

 

 

 

 

   Repasse da Contribuicao Patronal(III)                                           6.930.191,67       29.285.139,16       69.319.445,39      195.926.277,58

   Receitas Previdenciarias (IV)                                                        6.167.883,68       26.063.829,20       61.694.437,41      174.374.757,33

   Despesas Previdenciarias (V)                                                          200.950,72        8.684.353,97       59.691.139,39      292.412.040,90

   Resultado Previdenciario (III+IV-V)                                                12.897.124,63       46.664.614,39       71.322.743,41       77.888.994,01

   Repasse Rec. p/Cobertura de Deficit do RPPS(VI)                             6.898.535,00                  0,00                    0,00                       0,00

                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                 Valor apurado                                        

 

         RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS              ate o bimestre                        Saldo a Realizar

  Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos                                                     64.251,39                              -34.251,39

  Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos                                                                     0,00                                       0,00

                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                             ----- Limite Constitucional Anual -----

 

 

 

         DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                 Valor apurado  % Minimo a Aplicar      % Aplicado ate

                                                                                                                          ate o bimestre        no Exercicio          o bimestre

  Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude                                                                         

 

 

                                                                                                                              3.282.582,42                                   28,03

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Bimestre de maio/junho de 2005, bem como o Relatório de Gestão Fiscal

 

do Primeiro Semestre de 2005, encontram-se afixados no mural da Prefeitura Municipal, na Av. Konrad Adenauer, 1870,

 

 

respectivamente, bem como disponibilizado no site www.panambi.rs.gov.br